Måla utomhus

Linoljefärg är en fantastisk färg för de flesta underlag utomhus. Du kan måla på trä, sten, puts och metall. Den är dryg, åldras vackert och är lätt att underhålla.

Vår Utomhusfärg är baserad på svensk rå, kallpressad linolja och linstandolja. Den innehåller mögelskydd och är avsedd för målning av träfasader, fönsterkarmar, foder, snickerier mm.

För att den skall hålla länge är det – som vid all målning – viktigt att underlaget är rent och torrt. Måla helst vid varm och torr väderlek. Torktiden förlängs vid fukt och kyla så måla inte vid lägre temperatur än +10 grader eller vid risk för regn eller kraftig dagg. Linoljefärg ska alltid strykas mycket tunt. För tjocka skikt leder till sämre genomtork och rynkbildning. Vid nymålning målar man alltid tre skikt, vid ommålning ett eller två. De två första skikten målas med förtunnad färg för att få bästa inträngning – och därmed fuktskydd – och vidhäftning. Toppskiktet målas alltid med oförtunnad färg.

Här kan du hämta en färgkarta med våra Standardkulörer. Men naturligtvis kan vi bryta din färg enligt både NCS och RAÄ.

Handla för att måla utomhus

Vi har återförsäljare på ganska många platser i Sverige, men också en webshop för att alla skall kunna handla.

Köp i webshopen Hitta återförsäljare

Målningsanvisningar

Måla helst vid varm och torr väderlek. Perioden maj-augusti är att föredra. Träet ska vara torrt och fuktkvoten inte högre än 16 procent. Linoljan kan inte tränga in om träet är fuktigt. Torktiden är lång för linoljefärg och förlängs vid fukt och kyla.

 • Måla inte vid lägre temperatur än +10 grader.
 • Måla inte vid risk för regn eller kraftig dagg.
 • Undvik att måla på direkt soluppvärmda ytor. För snabb torkning kan medföra blåsbildning.
 • Rör om färgen ordentligt från botten.

Linoljefärg ska alltid strykas tunt. Allt för tjocka skikt leder till sämre genomtork och rynkor kan bildas. Använd en oval pensel och arbeta in ordentligt i underlaget.

Torktid vid 20 grader och normal luftfuktighet är 24-36 timmar. Vid kallare och fuktigare väder förlängs torktiden. Det underliggande färgskiktet måste vara torrt innan du målar igen. Genomhärdning tar längre tid, från några dagar upp till flera månader beroende på yttre förhållanden.

När du målar med Engwall o. Claesson Utvändig Linoljefärg följ anvisningarna i produktbladet för bästa resultat.

Vid nymålning på obehandlad träfasad bör nedan listade anvisningar följas.

Översyn av underlag

 • Se till att alla spikar är ordentligt islagna.
 • Ta bort sågflisor eller andra utstickande delar.
 • Rengör underlaget om det behövs.
 • Skrapa eller slipa bort träludd och gråträ.
 • Hyvlade ytor slipas vid behov med sandpapper och dammas av.
 • Skyddsbehandling med borhaltigt preparat görs på fasadytor som kan komma att angripas av svamp och mögel samt på gråträ som inte kan slipas bort.
 • Kontrollera att underlagets fukthalt inte överstiger 15 procent vid målning.

Målningsbehandling

  1. Grundning – alla ytor grundmålas, om möjligt innan lockläckt spikas på. Var extra noggrann i underkant på marknära panel.
  2. Slipning – grundade ytor på hyvlat trä slipas efter behov med sandpapper och dammas av.
  3. Kittning – utförs i sprickor och håligheter mindre än 2 mm breda. Fina sprickor målas i första hand igen.
  4. Mellanstrykning – utförs på grundade och kittade ytor när kittningen torkat.
  5. Slipning – mellanstrukna ytor på hyvlat trä slipas efter behov med sandpapper och dammas av.

Färdigstrykning – utförs på mellanstrukna ytor.

Ommålning av fasader kan innebära mer eller mindre omfattande åtgärder. Ju tidigare underhållet utförs desto enklare åtgärder och lägre kostnader på både lång och kort sikt. Syd- och västfasader behöver oftare tätare underhållsintervaller.

Tidigare färgtyp

Om du vet att huset tidigare målats med linoljefärg eller annan oljefärg går det bra att måla med linoljefärg igen. Det är inte lämpligt att måla linoljefärg på akrylatfärg (plastfärg), då det kan medföra att akrylatfärgen släpper från underlaget. Testa genom att gnugga underlaget med en trasa indräkt i T-sprit. Om färgen löses och blir gummiliknande är det akrylatfärg. Oljefärg löses inte upp av sprit. Basisk lösning, typ kaustiksoda, löser oljefärg.

Slamfärg, typ Falu Rödfärg, kan endast ommålas med slamfärg.

Nedan beskrivs ett komplett underhållsarbete, men det är inte säkert att du behöver utföra alla steg. Bedömning måste göras från fall till fall.

Översyn av underlag

 • Rengöring – underlaget rengörs genom tvättning och/eller uppskrapning till fast eller färgrent underlag. Kvarvarande färgskikt ska inte krita. Behovet av rengöringsmetod kan variera mellan fasadens olika delar. Använd aldrig högtryckstvätt, det kan orsaka skador bakom panel och i isolering.
 • Lagning – rötskadat trä byts mot nytt av samma träslag och kvalitet. Löst sittande detaljer spikas fast. Anslutande plåtarbeten korrigeras efter behov.
 • Skyddsbehandling mot framtida angrepp av alger, svamp och mögel med borhaltigt preparat utförs i första hand på ytor som förut varit angripna.
 • Fukt – kontrollera att underlagets fukthalt inte överstiger 15 procent vid målning.

Målningsbehandling

 1. Grundning – spikar och beslag grundas helst med linoljebaserad rostskyddsgrundfärg. Blottlagt trä grundas alltid. När färgen är starkt vittrad bör dock hela fasadytan grundas. Behovet avgörs från fall till fall.
 2. Slipning – grundade ytor på hyvlat trä slipas efter behov med sandpapper och dammas av.
 3. Kittning – utförs i sprickor och håligheter mindre än 2 mm breda. Fina sprickor målas i första hand igen.
 4. Mellanstrykning – utförs på grundade och kittade ytor när kittningen torkat.
 5. Slipning – mellanstrukna ytor på hyvlat trä slipas efter behov med sandpapper och dammas av.
 6. Färdigstrykning – utförs på mellanstrukna ytor.

Ta bort alla eventuella rostfläckar, även från spikar, beslag och dylikt. Grundmåla alla metallytor med alkalisäker grundfärg för metall. Därefter målas två gånger med oförtunnad linoljefärg i tunna skikt.

Eftersom puts och stuckatur är porösa underlag är det viktigt att ytan är mättad innan färdigstrykningen. Dessutom är materialen alkaliska vilket inte är bra för oljefärg. Det är därför viktigt att ytan är ”karbonatiserad”, det vill säga att pH-värdet inte är för högt. Godkänt högsta pH är 7, vilket du kan mäta med pH-papper.

Stryk linoljefärg i flera lager, förtunnad successivt med 50 procent, 30-35 procent respektive 25 procent. Om ytan då är mättad och slät, färdigstryk med 10 procent förtunnad färg.

Valet av pigment har stor betydelse när en byggnad ska färgsättas. Till linoljefärg användes förr så kallade jordfärgspigment eller med dem besläktade syntetiska pigment. De pigment som traditionellt har använts till linoljefärg ger hållbara kulörer och goda möjligheter till en väl samstämd färgsättning.

Hjälpmedel vid färgsättning

Riksantikvarieämbetets linoljefärgsprovsamling och provsamlingen ”Linoljefärg 2003” ger en samlad bild av linoljefärg gjord på traditionella pigmenttyper. Här finns färger som baseras på enskilda kulörta pigment, som med tillsatser av vita och/eller svarta pigment ger ett stort antal kulörer. Gör gärna en provstrykning med färgprov på några brädor innan du fattar slutgiltligt beslut.

Färgsättning vid renovering

Om du ska måla ett äldre hus bör du försöka ta reda på vilka kulörer huset haft tidigare. Om byggnaden behållit sin karaktär bör du försöka finna den ursprungliga färgsättningen. Ta även hänsyn till omgivande byggnaders färgsättning. Ofta är det möjligt att finna tidigare färglager genom skrapning eller färgborttagning.

Färgsättning vid nybyggnad

Du kan behöva bygglov från kommunen för färgsättning av en nybyggnad inom detaljplanerat område. Utgå från byggnadens karaktär och plats i omgivning när du väljer kulör. Helhetsintrycket blir oftast som man tänkt sig om en något kulörsvagare kulör används än färgprovet som valts.